روز نوزدهم ، روایت نوزدهم

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

-------------------------------------------

4xy6kvc.jpg 

از جوانمرد پرسیدند : نشان کسی که خدا او را در بر گرفته است ، چیست ؟

گفت : آن که از فرق تا قدمش همه از خدا بگوید .

دستش از خدا بگوید ، پایش از خدا بگوید ،

نشستن و رفتن و دیدنش از خدا بگوید ،

و حتی نفَسش از خدا بگوید .

مثل مجنون که به هر که می رسید از لیلی می گفت ،

به زمین و به دریا و به دیوار ، به مردم و به درختان و به گوسفندان ...

مومن ، مجنونی ست که لیلی اش خداوند است . 

/ 1 نظر / 6 بازدید
شاگرد کوچک

سلام استاد حکايت خيلی زيبايی بود